menu

Płatności za przedszkole

2016-11-09 12:34:39 (ost. akt: 2017-01-25 20:15:38)

Autor: MP9 Szczytno

Szanowni Państwo, informujemy, że opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są w kancelarii dyrektora.

Prosimy o przestrzeganie § 1 Umowy w sprawie świadczenia usług wychowania i opieki w przedszkolu. Konsekwencją nieprzestrzegania terminowego wnoszenia opłat będzie realizacja §3 w brzmieniu: "Przedszkole może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia, w przypadku nieterminowego, dwukrotnego nieregulowania należności głównej w ciągu roku szkolnego.
Rozwiązanie umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu rodziców/opiekunów do uregulowania należności w wyznaczonym terminie.
Rodzic ponosi koszty za każde wezwanie do zapłaty według opłat pocztowych.
Usługobiorca może rozwiązać umowę z końcem miesiąca w formie pisemnej. Rozliczenie płatności nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia rezygnacji.
Przedszkole jest upoważnione do wystąpienia na drogę sądową o zwrot nieuiszczonej należności, powiększonej o należne odsetki ustawowe."