menu

Koncepcja pracy

2015-09-18 08:00:48 (ost. akt: 2016-05-13 10:59:04)

KONCEPCJA PRACY
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 „KUBUŚ PUCHATEK”
W SZCZYTNIEPodstawa prawna:
-Ustawa o systemie  oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
-Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez ONZ ( Dz.U. Z 1991r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)
-Rozporządzenie MEN. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 Nr 4, poz. 17)
-Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 Nr 168 poz.1324).


MISJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole pomaga dzieciom rozwijać ich zainteresowania i talenty zgodnie z wrodzonym potencjałem. Proponuje szeroki zakres działań skierowanych na rozwijanie aktywności poznawczej dziecka w zakresie kreatywności artystycznej : muzycznej, plastycznej, słownej. Zapewniamy dzieciom poczucie bezpieczeństwa i równość szans. Ściśle współpracujemy z Rodziną dla optymalnego zaspokojenia potrzeb rozwojowych dziecka. Postrzegamy Rodziców jako równoprawnych partnerów, współdziałających z nauczycielami na rzecz rozwoju kreatywności dziecka. Propagujemy wśród dzieci uniwersalne wartości oraz dorobek kulturowy różnych środowisk i twórców kultury. Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wyposaża dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do powodzenia w nauce szkolnej. Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. Podąża za indywidualnym tempem rozwoju dziecka, respektuje jego potrzeby, wspiera w dążeniu do samodzielności i niezależności.

WIZJA PRZEDSZKOLA
Przedszkole jest bezpiecznym miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radością.
Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI
Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:
-zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,
-zasadę aktywności,
-zasadę indywidualizacji,
-zasadę organizowania życia społecznego,
-zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

Przedszkole dba o rozwój intelektualny dziecka, kształcenie procesów poznawczych i doskonalenie kompetencji komunikowania się. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie oraz aktywne poszukiwanie i odkrywanie w tym korzystnie z dostępnych źródeł wiedzy. Przedszkole promuje zdrowie oraz postawy przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu. Obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw. Uczą się korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia zaspokojenia potrzeb w racjonalny i bezpieczny sposób.
Przedszkole szczególna wagę przywiązuje do upowszechniania zasad kultury osobistej. Umożliwia dziecku adaptację społeczną i poszerzanie kontaktów w otoczeniu. Udział w ustalaniu, a w konsekwencji respektowaniu praw i obowiązków sprzyja dojrzewaniu społeczno- moralnemu. Dzieci uczą się współdziałania i mają możliwość docenić wartość wspólnego dzieła. Uznajemy, że rozwój człowieka to nie tylko zmiany jakościowe w tym, czego się uczy, lecz i w tym, jakim się staje. Głównym motorem i siłą naszych działań są wartości, dlatego przedszkole obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Szczególne miejsce w pracy przedszkola zajmuje kształtowanie tożsamości dziecko oparte na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionalnej, a także historii narodu. Do istotnych działań przedszkola należy poznawanie kultury regionu i kraju z równoczesnym otwarciem na kultury innych narodów i grup społecznych, a także zaangażowanie się w sprawy najbliższego środowiska, którego jesteśmy częścią.

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU
Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.
Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

- Metody czynne:
• metoda samodzielnych doświadczeń,
• metoda kierowania własną działalnością dziecka,
• metoda zadań stawianych dziecku,
• metoda ćwiczeń utrwalających.
- Metody oglądowe:
• obserwacja i pokaz,
• osobisty przykład nauczyciela,
• udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne,ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.
- Metody słowne:
• rozmowy,
• opowiadania,
• zagadki,
• objaśnienia i instrukcje,
• sposoby społecznego porozumiewania się,
• metody żywego słowa.
Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki
metodyczne:

• system edukacji przez ruch D. Dziamskiej,
• metodę projektu,
• twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana, Kniessów,
• Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
• metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
• metody aktywizujące,
• aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
• techniki twórczego myślenia
• różnorodne techniki plastyczne- quiling ,ceramika, papieroplastyka ,kirinami, orgiami story, frotaż masy plastyczne
• bajkoterapia
• opowieść ruchowa wg Thulina
• zajęcia multimedialne

SYLWETKA ABSOLWENTA
Dziecko kończące przedszkole posiada:
- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
- umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,
- umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
- twórczego rozwiązywania zadań,
- odpowiedni poziom samodzielności,
- gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
- umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,
- podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
- poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;
- przestrzega:
- praw innych ludzi,
- zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
- zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;
- dostrzega i szanuje:
- potrzeby innych ludzi,
- odmienne postawy, przekonania, upodobania,
- symbole narodowe,
- środowisko naturalne;
- nie obawia się:
- występować publicznie,
- reprezentować grupę, przedszkole,
- dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
- wykazywać inicjatywy w działaniu,
- prosić o radę lub pomoc.


SYSTEM WSPIERANIA ROZWOJU DZIECKA
W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.
Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:
- modyfikacji realizowanych programów,
- planowania miesięcznego,
- do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań),
- indywidualnego wspomagania dzieci.

W sytuacji problemów edukacyjnych i wychowawczych lub deficytów przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w miarę potrzeb w formach specjalistycznych, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno--pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.
W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia.

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA Z BLIŻSZYM I DALSZYM ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
Najważniejszymi partnerami dla przedszkola są rodzice. Wypracowywanie wspólnych form i metod współpracy wymaga wytrwałości, otwartości, komunikatywności i szacunku dla drugiej osoby. Bardzo ważną rzeczą jest również pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola, zachęcanie do współdecydowania w sprawach przedszkola oraz aktywnego uczestnictwa w podejmowanych przez placówkę działaniach.
Rolą przedszkola jest wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci, poprzez różnorodne formy współpracy, tj.:
zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, organizacja zajęć otwartych dla rodziców , szkoleń, warsztatów, pedagogizacja rodziców /prelekcje, referaty, czasopisma, artykuły, książki, pogadanki, gazetki itp./, prowadzenie „Kącika dla Rodziców”/informacje, eksponowanie prac dzieci/,spotkania adaptacyjne,
wspólne imprezy i uroczystości przedszkolne, festyny,konkursy, turnieje rodzinne o różnorodnej tematyce
Mama i Tata w przedszkolu – rodzicielskie prezentacje zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz przedszkola, grupy.
Bardzo ważna jest również współpraca ze środowiskiem lokalnym, ponieważ przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa. W ramach podejmowanych działań pragniemy pozyskać Przyjaciół Przedszkola, którzy widzą celowość i skuteczność systematycznej współpracy. Do tej pory współpraca ze środowiskiem była mocną stroną placówki, zatem nasze działania będą zmierzały do umocnienia pozycji naszego przedszkola w środowisku lokalnym i ogólnopolskim.
Przedszkole będzie podejmować takie formy współpracy jak:
prezentowanie i upowszechnianie informacji o placówce, o ofercie zabaw i zajęć prowadzonych w przedszkolu / aktywna strona www, artykuły w mediach lokalnych oraz na stronach internetowych instytucji użytku publicznego itp./ - promowanie placówki,redagowanie przez nauczycielki gazetki przedszkolnej,
promowanie wartości wychowania przedszkolnego/dni otwarte, działania artystyczne proekologiczne, sport rodzinny, imprezy prorodzinne, kulturalne, akcje charytatywne, itp./,
pozyskiwanie informacji o losach absolwentów – dzieci, które uczęszczały do przedszkola, do doskonalenia efektów nauczania i wychowania,udział w konkursach organizowanych przez instytucje środowiska lokalnego i ogólnopolskiego, wycieczki i spacery dzieci do miejsc użyteczności publicznej /biblioteka, ośrodki kultury, poczta, posterunek policji, poradnia dla dzieci zdrowych, straż pożarna, itp./, pielęgnowanie tradycji przedszkola i regionu,współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną, Szkołą Podstawową,
współpraca z Urzędem Miasta współpraca z Miejskim Domem Kultury ( prezentacja własnych przedstawień teatralnych, wystawy prac dzieci, udział dzieci w zajęciach organizowanych przez pracownie MDK-u)
współpraca z Biblioteką w Szczytnie ( warsztaty z książką, czytanie bajek, udział w spektaklach teatralnych, prezentacja własnych spektakli)współpraca z instytucjami, zakładami,MOPS I GOPS w Szczytnie
współpraca z przedszkolami miejskimi /spartakiady, plenery, zabawy integracyjne, konkursy itp./,
spotkania ze studentami – możliwość odbycia praktyk, czy też uczestnictwa grup studentów w zajęciach z dziećmi
udział w ogólnopolskim programie „Zostań Kubusiowym przyjacielem natury”,
wymiana doświadczeń w kontaktach z dyrektorami przedszkoli i szkół podstawowych do których będą uczęszczać nasze dzieci.
Integracja dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i najbliższego otoczenia dziecka sprzyja tworzeniu atmosfery zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Wspólnie podejmowane działania powodują podnoszenie jakości pracy i sprzyjają nawiązaniu wzajemnych sympatii.
Podczas organizacji współpracy z szerszym środowiskiem społecznym zadbamy o poczucie bezpieczeństwa dziecka, aby działania przez nas podejmowane zgodne były z możliwościami dziecka w wieku przedszkolnym.

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM
W zarządzaniu przedszkolem uwzględnione będą aspekty, które sprzyjają sprawnemu funkcjonowaniu przedszkola tzn.: motywacja, współpraca, sprawny nadzór pedagogiczny, warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiające wysoką jakość pracy.
Chcemy stworzyć zespół zgrany i zaangażowany w sprawy przedszkola. Pracownicy, naszej placówki powinni odnosić się życzliwie, zarówno do dzieci, jak i do rodziców. Szanować swoją pracę i siebie nawzajem.
Dyrektor przedszkola ma wszystkich inspirować i wspierać podczas:
organizacji właściwych warunków bezpieczeństwa stosownie do wymogów z zakresu higieny psychicznej i pracy umysłowej,podejmowania działań zmierzających do spełnienia czy zaspokojenia różnorakich potrzeb pracowników, doskonalenia ich wiedzy i umiejętności,
wspólnego wypracowywania zasad przyznawania nagród jako jednego z elementów systemu motywacyjnego,
wspólnego planowania działań podejmowanych w przedszkolu oraz rozwiązywania problemów,
doskonalenia metod i form współpracy wszystkich pracowników /wspólne narady, działania na rzecz dzieci/,
rozwoju umiejętności komunikacji interpersonalnej pracowników, niezwykle ważnej w kontaktach z drugim człowiekiem,współtworzenia atmosfery pracy, w której wszyscy czują się potrzebni, ceni się fachowość, rzetelność, zaufanie i wiarygodność,
współudziału nauczycieli w prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywaniu jej wniosków do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola,podejmowaniu działań wzbogacających warunki i wyposażenie przedszkola w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć.
Aranżacja przestrzeni edukacyjnej powinna sprzyjać podejmowaniu przez dzieci różnych aktywności, w tym spontanicznej, jako najbardziej cennej z punktu widzenia małego dziecka, ale również inspirowanej i kierowanej przez nauczyciela.

ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI
Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności.
Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.
Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:
· Programie adaptacyjnym
· Programie wychowawczym
· Programie profilaktyki
· Programie współpracy z rodzicami i środowiskiem
· oraz w pięcioletnim programie rozwoju,rocznym planie pracy, które stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI KONCEPCJI – KRYTERIA SUKCESU
· poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie i innowacyjne,
· wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci,
· wzrost efektywności pracy nauczycieli, dobra współpraca w zespole,
· zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem,
· zadowolenie rodziców z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola,
· zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole,
· upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku,
· prowadzenie skutecznej polityki kadrowej,
· wzrost motywacji i zadowolenia personelu z dobrze spełnionego obowiązku,
· stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne,


PRIORYTETY NA LATA 2015/2016 – 2018/2019
Aktualizacja i doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Promocja zdrowia, świadomości ekologicznej oraz aktywności twórczej dzieci.
Budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
Lepsza organizacja pracy zespołowej.
W codziennej pracy z dziećmi stosowanie nowatorskich metod aktywnych, zapewniających dzieciom osiąganie systematycznych postępów i sukcesów, radzenia sobie z trudnościami, stwarzając wszystkim dzieciom szansę rozwoju na miarę ich możliwości.
Podejmowanie innowacji pedagogicznych mających na celu atmosferze zabawy, radosnego współdziałania rozwijanie zainteresowań, wrażliwości, wyobraźni i możliwości twórczych dzieci.
Stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola.
Inspirowanie kadry pedagogicznej do tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy, poszerzanie jej kompetencji.


 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nowy artykuł
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY