menu

Programy

2015-09-22 08:40:55 (ost. akt: 2021-07-21 19:32:38)

WŁASNY PROGRAM ADAPTACYJNY

Realizacja programu zmniejszy obawy rodziców związanej z koniecznością pozostawienia dzieci pod opieką
w przedszkolu, a organizacja dni adaptacyjnych oswoi dzieci z nauczycielem, pracownikami, salą i pomieszczeniami przedszkola. Nauczycielowi zaś pozwoli lepiej poznać dziecko i nawiązać relację rodzic - nauczyciel ułatwiającą dalszą współpracę, dostosowania go do możliwości grupy.PROGRAM „W DRODZE DO MIŁOŚCI OJCA"


Program katechizacji jest programem otwartym tzn. uwzględniającym propozycje wypływające potrzeb dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Tematyka oparta jest na wydarzeniach dotyczących życia dziecka oraz na świętach
i uroczystościach w kościele katolickim.
PROGRAM WŁASNY EDUKACJI LOGOPEDYCZNEJ


Na całokształt rozwoju dziecka i jego powodzenia w kontaktach z rówieśnikami w dużej mierze wpływa mowa.
Jest ona atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, daje możliwość precyzyjnej komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażenie własnych sądów, uczuć i upodobań. Pod koniec wieku przedszkolnego od dziecka oczekuje sie poprawnego wypowiadania wszystkich dźwięków, swobody w posługiwaniu się mową.
Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, toteż istotne jest zapobieganie im poprzez działania profilaktyczne oraz możliwie wcześnie rozpoczęcie świadomego wspomagania mowy i korygowanie wszelkich zaburzeń.WŁASNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

Realizacja programu zakłada wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Wskazuje na realizowanie podmiotowości w wychowaniu. Założeniem programu wychowawczego jest między innymi zintegrowanie i ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodziców i przedszkola w celu zapewnienia dzieciom prawidłowego rozwoju. Program ten oparty jest na systemie wartości preferowanych w naszym przedszkolu. Zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa, respektuje prawa i obowiązki dzieci zgodnie z Konwencją Praw Dziecka.WŁASNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY


ma na celu zapobieganie wszelkim niepożądanym zjawiskom w rozwoju indywidualnym dziecka.
Program profilaktyczny przedszkola ma za zadanie uzmysłowić dzieciom w wieku przedszkolnym istniejące zagrożenia oraz wyposażyć je w umiejętność radzenia sobie z nimi. Obowiązkiem każdej osoby dorosłej, zwłaszcza nauczyciela jest stwarzanie każdego dnia warunków sprzyjających kształtowaniu postaw odpowiedzialności za życie własne oraz innych. Tylko kreatywna realizacja działań o charakterze profilaktycznym umożliwi wytworzenie się określonych kompetencji u dzieci i ułatwi funkcjonowanie w życiu następnych pokoleń w przyszłości.PROGRAM ZAJĘĆ RYTMICZNYCH


Celem realizacji tego programu jest kształtowanie osobowości dzieci szczęśliwych, aktywnych poznawczo, jak również wzbudzanie zamiłowania do muzyki oraz kształcenie wrażliwości muzycznej. Realizacja tematów w formie zabawowej oparta jest na indywidualnym postrzeganiu świata, swojego otoczenia oraz na prezentacji siebie.
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nowy artykuł
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • Nasze sukcesy
 • NASZE SUKCESY