menu

Opłaty za przedszkole i ulgi

2016-11-09 12:34:39 (ost. akt: 2017-09-23 15:51:39)

Autor: MP9 Szczytno

Nowe zasady naliczania opłat za przedszkole

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Zasady opłat za usługi świadczone przez Przedszkole określa Uchwała nr XXVI/ 219/ 2013 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30. 08. 2013 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wprowadzonych przez Gminę Miejską Szczytno w przedszkolach publicznych.

Opłata za 1 godzinę korzystania z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania (od 8 do 13), wychowania i opieki wynosi 1 zł.

Dzienna stawka za wyżywienie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek) wynosi 7 zł.

Zasady pobierania opłat za przedszkole określa „Umowa o świadczenie usług” zawarta z rodzicami.

Naliczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu jest realizowane z wykorzystaniem elektronicznego systemu ewidencji obecności dzieci w przedszkolu „Punktualnik”

Informacje na temat wysokości opłat za przedszkole przekazywane są w kancelarii przedszkola.

Rodzice mogą dokonywać wpłaty za przedszkole przelewem bankowym.

OPŁATY PŁATNE SĄ Z GÓRY DO 20-GO DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od terminowych wpłat.

ULGI W OPŁATACH
Zwalnia się z 50% opłaty za korzystanie z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej, Rodziców dzieci z rodzin wielodzietnych, które posiadają Szczycieńską Kartę Dużej Rodziny wydaną przez Urząd Miejski w Szczytnie

Dzieci sześcioletnie zwolnione są z opłaty za korzystanie z zajęć świadczonych przez przedszkole ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

Rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z programu „Gorący posiłek” – refundacji obiadu przez MOPS, GOPS.